[email protected] 0 505 631 67 04
Pedagoji Akademia

GO-KEP GELİŞİM ODAKLI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

GO-KEP GELİŞİM ODAKLI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞTİM PROGRAMI

G-Gelişim, sahip olduğumuz potansiyelimiz, yeteneklerimizi en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli olumlu değişimler gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Öğrencilerin fiziksel, duyuşsal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini etkileyen en önemli unsur, onların bu yeteneklerinin gelişimine yönelik inançları ve algılarıdır. Bu aynı zamanda onların öğrencilik sürecindeki başarılarını da etkileyen önemli bir değişkendir. Öğrencilerin akademik başarıyla ilgili yapılan uluslararası sınav sonuçları da (PISA, TIMMS vb.) bunu göstermektedir. 

O-Odaklanılması gereken en önemli şey, öğrencilerin gelişimlerine yönelik inançlarıdır. Öğrencilerin yeteneklerinin ve becerilerinin sıkı bir çalışma ile gelişebileceğini varsaymalarıdır. Bu yeteneklerin bazıları, zeka, dikkat, derslere, okula ve kendilerine yönelik tutumları, okuma, dinleme, yazma, akıl yürütme, problem çözmeleridir. 

K-Kişisel bir varlık olan öğrencilerimizin özellikleri (öğrenme stili, çoklu zeka, ders çalışma alışkanlıkları, özyeterlilikleri vb.) birbirlerinden farklılaşmaktadır. Öğrenciden öğrenciye farklı olan bu özellikler, onların öğrenmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Önemli olan öğrencinin biricikliğine inanmaktır. Biz PEDAGOJİ AKADEMİA olarak öğrencilerimizin biricikliğine inanmış bir felsefeye sahibiz. 

E-Eğitim hizmetinin kalitesi öğrencilerini bireysel farklılıklarıyla ilişkilidir. PEDAGOJİ AKADEMİA olarak sunulması gereken eğitim hizmetinin öğrencilerin bireysel farklılıkların üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öğrenciler, en iyi kendi öğrenme yollarına göre tasarlanan öğretim hizmetinde öğrenirler. 

P-Programlı çalışmak başarının temelidir. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin planlaması çok önemlidir. Öğrencilerimiz ne öğrenecek, neye sahip olacak, bunun için ne öğretilecek, bunları nasıl öğrenecekler ve kazanacaklar, öğrencilerimizin, öğrettiklerimizi kazanıp kazanmadıklarını nasıl değerlendireceğiz sorularının cevaplarını içermektedir.

GO-KEP GELİŞİM ODAKLI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

PEDAGOJİ AKADEMİA olarak GO-KEP ile öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen zeka, dikkat, düşünme, okuma, dinleme gibi yeteneklerini geliştirebileceklerine inanıyoruz ve öğrencilerin buna inanmasını sağlıyoruz. Bu niteliklerini gelişimleri için kişiselleştirilmiş eğitim programları tasarlayıp, bu programları hayata geçiriyoruz. KEP, yukarıda belirtilen alanlardan doğan eğitim ihyacının nerede, ne zaman, ne kadar süreyle, kimler tarafından ve hangi amaçları gerçekleştirmek üzere uygulanacağını gösteren bir plandır. Bu plan aynı zamanda PEDAGOJİ AKADEMİA’ nın uzman kadrosu tarafından değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmaktadır. Böylelikle öğrencinin öğrenme süreci dinamik bir yapıda devam etmektedir. 

KEP, eğitim hizmeti alan öğrencilerin PEDAGOJİ AKADEMİA ile anlaşmaya varmış oldukları bir sözleşmedir.

Öğrencilerin farklı olmaları aynı zamanda, eğitim ihtiyaçlarını ve onlara sunulan eğitim hizmetini farklılaştırabilir. Genel eğitim programlarının yoğunluğu, öğrencilerin farklılıklardan kaynaklanan eğitimsel gereksinimlerinin karşılanması konusunda sınırlılıklar getirmektedir. Öğrencilerin farklılıklarına dayalı bir şekilde tasarlanan programa kişiselleştirilmiş eğitim programı denir.

Öğrencilerin;

  • Üst düzey düşünme becerisi
  • Resmi program kapsamındaki eksik kazanımlar
  • Tutumlar (derslere, kendine vb….)
  • İnsani Değerler
  • Kabul edilebilir veli beklentileri (müzik, resim ve sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler vb….)
  • Öğrenmeyi öğrenme
  • Psikolojik yardımlar
  • Disiplin eksikliği
  • Okuma ve dinleme becerisi ve alışkanlığı vb.